1. مبانی رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 39-78

حسین پوراحمدی؛ امیر عباس خوشکار