1. زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 103-133

حامد شیری