برنامه هسته‌ای ایران: «توانایی قانونمند»
1. برنامه هسته‌ای ایران: «توانایی قانونمند»

ناصر هادیان؛ شانی هرمزی

دوره پنجم، شماره 3 ، تابستان 1389

چکیده
  آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای عنوان می‌شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته‌ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می‌شود ...  بیشتر