حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید
1. حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید

حاتم قادری؛ محرم طاهرخانی

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1392، ، صفحه 47-78

چکیده
  نظریه پردازی و نگرش فلسفی به تاریخ یکی از راههای تحلیل و فهم مسایل اجتماعی و سیاسی ایران در دوران معاصر بوده است. فردید یکی از مهمترین اندیشمندان چند دهه اخیر است که می کوشد با طرح حکمت معنوی و حوالت تاریخی ...  بیشتر
اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها
2. اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها

حاتم قادری؛ مصطفی یونسی؛ عبدالرسول حسنی فر

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  افلاطون در "جمهور" بر اساس مبانی معرفتی و هستی¬شناسانه به صورتبندی آرمانشهری پرداخته است که می¬توان آن را جزء نخستین صورتهای اندیشه جامع و منسجم در باب سیاست دانست. این آرمانشهر از دیرباز مورد ...  بیشتر
وجوه سیاسی امام‌شناسی ناصرخسرو
3. وجوه سیاسی امام‌شناسی ناصرخسرو

حاتم قادری؛ مصطفی یونسی؛ شروین مقیمی زنجانی

دوره پنجم، شماره 4 ، پاییز 1389

چکیده
  در این مقاله برآنیم تا با تشریح مبانی نوافلاطونی امام‌شناسی ناصرخسرو قبادیانی، حکیم برجسته اسماعیلی سده پنجم هجری و مقایسه آن با برخی مفروض‌های بنیادین اندیشه یونانی که در فلسفه فلوطین در مقام ...  بیشتر