1. حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 47-78

حاتم قادری؛ محرم طاهرخانی


2. اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها

دوره هفتم، شماره 1، زمستان 1390

حاتم قادری؛ مصطفی یونسی؛ عبدالرسول حسنی فر


3. وجوه سیاسی امام‌شناسی ناصرخسرو

دوره پنجم، شماره 4، پاییز 1389

حاتم قادری؛ مصطفی یونسی؛ شروین مقیمی زنجانی