نویسنده = یحیی کمالی
فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

دوره 16، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 69-114

10.22034/ipsa.2020.414

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده


تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران

دوره 14، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 87-126

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ سارا پورشیخعلی