1. بررسی ایستارهای دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران

دوره 11، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 51-79

فرهاد درویشی سه تلانی؛ سید محمد غفار نیکنام راد