واکاوی تأثیر اتوریته بر انتشار مرگ در سوژه‌های جنگ
1. واکاوی تأثیر اتوریته بر انتشار مرگ در سوژه‌های جنگ

فاتح مرادی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 85-118

چکیده
  دستیابی به فضای ذهنی سوژه جنگ نیازمند مطالعه جامعه موردنظر است. در این پژوهش نیز با استفاده از مصاحبه عمیق به نمونه موردی سوژه‌های جنگ ایران و عراق  از منظر تأثیر اقتدار بر جنگ و مرگ پرداخته شده است. ...  بیشتر
بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو
2. بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو

فاتح مرادی

دوره 11، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 167-212

چکیده
  فضا در پیوند با قدرت و میکروفیزیک های آن است. با استنباط از نظریه میشل فوکو می توان گفت، فضا  با استفاده از نشانه های قدرت همچون رابطه، مقاومت، دانش و آزادی در ارتباط است. از این منظر قدرت تولید کننده ...  بیشتر