تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل
تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل

احمد دوست محمدی؛ علی اکبر خاصه؛ مهدی محمودی

دوره ششم، شماره 2 ، خرداد 1390

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از نمایه نامه های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی به بررسی وضعیت تولیدات علمی در رشته روابط بین‌الملل در یک دوره ده ساله (از سال 2000 تا 2009) پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم ...  بیشتر