1. موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 7-40

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمدعلی طالبی


2. نشانه شناسی عملیات انتحاری در منازعات گفتمانی عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 75-110

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد


3. انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

دوره هفتم، شماره 2، بهار 1391

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدی فرازی؛ راضیه کیوان آرا


4. نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد


5. وضعیت مطالعات اسراییل شناسی در ایران

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

امیر محمد حاجی یوسفی؛ معصومه ثانی جوشقانی؛ معصومه طالبی


6. گونه‌شناسی روش‌های مطالعه جامعه‌شناسی سیاسی ایران

دوره اول، شماره 1، زمستان 1384

no 1

امیر محمد حاجی یوسفی