1. نشانه شناسی عملیات انتحاری در منازعات گفتمانی عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 75-110

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد


2. نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد