الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران
الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران

علی اکبر علیخانی

دوره 16، شماره 1 ، اسفند 1399، ، صفحه 115-135

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.425

چکیده
  یکی از راه های شناخت و تحلیل اندیشه های سیاسی دسته بندی آنهاست. سیالیت اندیشه و گذار از دوره ها و مراحل گوناگون و متفاوت و گاهی متضاد، دسته بندی آنها را دشوار می کند. دسته بندی های متعددی از اندیشه های سیاسی ...  بیشتر
حکمت سیاسی در ایران باستان برمبنای خوانش سهروردی
حکمت سیاسی در ایران باستان برمبنای خوانش سهروردی

علی اکبر علیخانی

دوره 13، شماره 4 ، آذر 1397، ، صفحه 135-158

چکیده
  «حکمت سیاسی» یک مفهوم ایرانی و اسلامی است که با فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی تفاوت دارد، اگر چه گاهی مترادف با فلسفه سیاسی نیز به کار رفته است. هدف این مقاله تبیین حکمت سیاسی در ایران باستان است و از ...  بیشتر