گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران
1. گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران

سلمان صادقی زاده

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1399، ، صفحه 117-140

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.409

چکیده
  جهان امروز دستخوش دگرگونی‌های بنیادین است؛ دگرگونی‌هایی که ناظر بر گذار پارادایمی است. این وضعیت نوپدید با دو پرسش کانونی همراه است: نخست آنکه ویژگی‌های این گذار چیست؟ و دیگر آنکه تاثیر آن بر ایران ...  بیشتر