بازرگانان مشروطه‌خواه و چیستی نوسازی سیاسی
1. بازرگانان مشروطه‌خواه و چیستی نوسازی سیاسی

مرتضی منشادی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 7-36

چکیده
  حکومت مشروطه از انواع حکومت‌های مدرن است. حکومت مدرن نیز نتیجه نوسازی سیاسی محسوب می‌شود؛ نکته مهم دراین زمینه، فهم نیروهای شرکت‌کننده در جنبش، از معنی و اهداف مشروطیت است. بازرگانان در پیروزی ...  بیشتر
بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه
2. بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه

مرتضی منشادی

دوره هفتم، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 115-146

چکیده
  شاهنامه، حاصل تلاش فردوسی در دورانی پرآشوب است. فروپاشی نظم سیاسی و ناامنی های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، آشکارترین جنبه زندگی اجتماعی آن دوران به شمار می آید. سرودن شاهنامه را باید تلاشی آگاهانه در ...  بیشتر