تلاش برای شناسایی: تفسیری بازنمایانه از روابط ایران و امریکا
1. تلاش برای شناسایی: تفسیری بازنمایانه از روابط ایران و امریکا

محبوب شهبازی؛ سیدجلال دهقانی

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.438

چکیده
  چکیده:معمولاً رابطه‌ دولت‌ها برحسب رفتارهای مبتنی بر بیشینه‌سازی قدرت و منفعت تبیین می‌شود. این مقاله مدل متفاوتی برای تبیین روابط دولت‌های ایران و آمریکا معرفی می‌کند که متمرکز بر «تلاش برای ...  بیشتر