1. بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 7-22

کیومرث اشتریان؛ سمانه کشوردوست جوبنه؛ فاطمه حاجی احمدی