1. هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


2. ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-100

مسعود رضائی


3. مناقشه هسته ای ایران : لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئو رئالیسم

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 37-74

قدرت احمدیان؛ سعیده سادات احمدی


4. مطالعات فقهی امنیت

دوره 9، شماره 2، بهار 1393، صفحه 181-206

نجف لکزایی


5. تحول مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذایی

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

سید محمد کاظم سجادپور؛ امیر رضا احمدی خوی


6. سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

اردشیر سنایی؛ مصطفی عزیزآبادی فراهانی


7. ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان

دوره پنجم، شماره 3، تابستان 1389

اصغر جعفری ولدانی


8. نسبت عدالت و امنیت در اندیشة سیاسی شیعه

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388


9. امنیت و راه‌کارهای تأمین آن در اندیشه محقق سبزواری

دوره اول، شماره 4، پاییز 1385