اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها
اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها

حاتم قادری؛ مصطفی یونسی؛ عبدالرسول حسنی فر

دوره هفتم، شماره 1 ، اسفند 1390

چکیده
  افلاطون در "جمهور" بر اساس مبانی معرفتی و هستی¬شناسانه به صورتبندی آرمانشهری پرداخته است که می¬توان آن را جزء نخستین صورتهای اندیشه جامع و منسجم در باب سیاست دانست. این آرمانشهر از دیرباز مورد ...  بیشتر
شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر
شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر

فرشاد شریعت

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  این مقاله با تبیین نظام فکری ایران و اندیشه سیاسی شاه آرمانی در دوره کوروش، ضمن بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی نظام مختار، بر آن است نشان دهد چرا و چگونه خردمندی، شجاعت، میانه‌روی و عدالت، چهار محور بازخوانی ...  بیشتر