بررسی تأثیر اندیشه ایران‌شهری بر آرای سیاسی امام غزالی
1. بررسی تأثیر اندیشه ایران‌شهری بر آرای سیاسی امام غزالی

فریبرز محرم خانی

دوره پنجم، شماره 4 ، پاییز 1389

چکیده
  این مقاله در پی نشان دادن اثرپذیری امام محمد غزالی از اندیشه سیاسی ایران باستان است. «ناخودآگاه» از جمله مفاهیمی است که از روان‌شناسی به علم سیاست راه یافته و منبع و مرجعی است که به صورت نامحسوس ...  بیشتر