بررسی بی‌طرفی در نظریه عدالت از منظر کانتی بودن رالز
1. بررسی بی‌طرفی در نظریه عدالت از منظر کانتی بودن رالز

سید رضا موسوی

دوره پنجم، شماره 4 ، پاییز 1389

چکیده
  بی‌طرفی و کانتی بودن، دو ویژگی مهم نظریه جان رالز است. وی با مبنا قرار دادن انسان کانتی گمان می‌کرد قرائتی بی‌طرفانه از لیبرالیسم ارائه کرده که برای تمامی جوامع و فرهنگ‌های مختلف مناسب است. اما ...  بیشتر