آسیب‌شناسی آزمون‌های پنج سال اخیر 
کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی
آسیب‌شناسی آزمون‌های پنج سال اخیر کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی
دوره دوم، شماره 1 ، اسفند 1385

چکیده
  تحلیل آزمون‌های پنج سال اخیر کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی، بر اساس معیار‌هایی چون روایی محتوایی، منابع آزمون، سؤالات تکراری، اهداف آموزشی و قواعد سؤال نویسی، با هدف کاهش آسیب‌های جدی و افزایش اعتبار ...  بیشتر