ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)
1. ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)

سید عبدالامیر نبوی

دوره ششم، شماره 3 ، تابستان 1390

چکیده
  پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می‌شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است ...  بیشتر