مطهری و سیاست: ظرفیت های آثار استاد برای دروس علوم سیاسی
1. مطهری و سیاست: ظرفیت های آثار استاد برای دروس علوم سیاسی

محمد منصورنژاد

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 205-226

چکیده
  نوشتار حاضر با نگاهی مساله محور به آثار استاد مطهری در زمینه دانش سیاسی به رشته تحریر در آمده و بدین پرسش می پردازد که منابع موجود از این نویسنده تا چه حد و در چه زمینه ها و گرایش هایی در تامین متون و سرفصل ...  بیشتر
بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه
2. بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه

مرتضی منشادی

دوره هفتم، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 115-146

چکیده
  شاهنامه، حاصل تلاش فردوسی در دورانی پرآشوب است. فروپاشی نظم سیاسی و ناامنی های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، آشکارترین جنبه زندگی اجتماعی آن دوران به شمار می آید. سرودن شاهنامه را باید تلاشی آگاهانه در ...  بیشتر