«شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب
1. «شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب

هادی نظری؛ داود نعمتی انارکی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 151-188

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه بازنمایی «غرب» در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای نیل به این هدف بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما انتخاب و در بازه‌ای هشت‌ماهه نمونه‌ها موردمطالعه قرار گرفت. چارچوب نظری ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام
مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران
2. بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران

سید جواد صالحی؛ الله کرم مشتاقی

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1392، ، صفحه 123-150

چکیده
  قدرت به مثابه کانونی ترین مفهوم علم سیاست،موضوعی است که کمتر در خصوص تعاریف آن میان صاحبنظران و نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد.این عدم اجماع سبب گردیده تا دامنه گسترده ای از تعاریف در قالب مکاتب و گفتمانهای ...  بیشتر
گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی
3. گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی

قدیر نصری؛ مهدی روزخوش

دوره هفتم، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 193-230

چکیده
  این مقاله به بررسی دیدگاههای چهار فیلسوف معاصر ایرانی درباره منشأ و منوال انحطاط اندیشه سیاسی در ایران متأخر می¬پردازد. هر کدام از این متفکران نماینده یک نحله فکری محسوب می¬شوند: رضا داوری به عنوان ...  بیشتر