بررسی تاثیر میزان استفاده از  رسانه‌های جمعی بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه شیراز
1. بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی

دوره هفتم، شماره 4 ، پاییز 1391، ، صفحه 89-122

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از  انواع رسانه‌های جمعی بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد. در این پژوهش 430 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر