جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی دولت باراک اوباما 
در قبال جمهوری اسلامی ایران
1. جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران

محمد جمشیدی

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، ، صفحه 117-142

چکیده
  مواضع و اسناد راهبردی دولت باراک اوباما همگی دلالت بر کاهش نقش و جایگاه تسلیحات نامتعارف در استراتژی امنیت ملی آمریکا دارند. با این حال ایالات متحده آمریکا، در سند بازنگری آرایش هسته­ای با استثناءکردن ...  بیشتر