هفت قاعده سیاست خارجی نفتی
1. هفت قاعده سیاست خارجی نفتی

سعید میرترابی

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، ، صفحه 209-245

چکیده
  این مقاله بر آن است تا شماری از مهمترین قواعد حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صادرکننده نفت را شناسایی ومعرفی کند. مدت هاست که کارشناسان مسائل نفت وسیاست خاطرنشان کرده اند که حجم انبوه درآمدهای نفتی درکشورهای ...  بیشتر