کلیدواژه‌ها = نهادگرایی تاریخی
شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 34-7

غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی


رویکرد ساختاری ـ نهادی به بن‌بست مجالس مشروطه در ایران

دوره 8، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 37-68

محمد فاضلی؛ معصومه اشتیاقی