شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی (1357-1342)
1. شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی (1357-1342)

عباس کشاورز شکری؛ محمد رحمتی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 133-160

چکیده
  سؤال اصلی این تحقیق چگونگی و شیوه‌های عضوگیری نهضت آزادی است. روش این پژوهش تاریخی است که از انواع روش‌های تحقیق کیفی است و ابزار اصلی مورد استفاده، بهره‌گیری از مصاحبه‌های عمیق است. همچنین به‌عنوان ...  بیشتر