امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان
1. امام اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان

شروین مقیمی زنجانی

دوره 8، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 185-208

چکیده
  در این مقاله کوشش می‌شود تا با طرح مقایسه‌ای میان خصوصیات و ویژگی‌های امام در حکمت الهی اسماعیلی، آن‌گونه که ناصرخسرو روایت‌گر آن است، و ویژگی‌های شاه آرمانی در حکمت ایران باستان، به‌نوعی ...  بیشتر