1. چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 124-95

مهرداد خرم نصر؛ مجتبی مقصودی


2. گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛ توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 220-193

سید محمد محمدی


3. گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 103-134

غلامرضا محمدی مهر؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ ابوالقاسم طاهری؛ افسانه ادریسی


4. توسعه نیافتگی سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران(1384- 1368)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 133-170

محمد عابدی اردکانی


5. امر سیاسی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 79-96

مرتضی بحرانی