الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست
1. الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست

حسن ملائکه

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1392، ، صفحه 97-123

چکیده
  مقاله در پی توضیح و تبیین الاهیات سیاسی و رویکرد های گونا گون آن است. الاهیات سیاسی در تعبیری عام دربرگیرنده انواع ارتباط و پیوستگی میان دین و سیاست است. این تعبیر اگرچه به یک معنا کهن است،  اما محتوی ...  بیشتر