زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی
1. زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی

دوره 8، شماره 4 ، پاییز 1392، ، صفحه 151-182

چکیده
  در این نوشتار ،اشعار ناسیونالیستی دو شاعر عصر مشروطه ،ملک الشعرای بهار و میرزاده ی عشقی ،از حیث زبان و شیوه ی بیان ،به صورت تطبیقی بررسی و تحلیل می گردد. پس از ذکر مقدماتی پیرامون معرفی پدیده ی ناسیونالیسم ...  بیشتر