1. تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 33-60

مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار