1. فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 139-176

یعقوب احمدی