1. رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی در پیش از انقلاب اسلامی 1357ش

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 177-204

حسن حضرتی؛ محمدحسن پورقنبر