اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت
ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام
1. اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام

علی اکبر علیخانی

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 131-148

چکیده
  امروزه ما با دو تفسیر اصلی از اسلام مواجه هستیم که در یک سر طیف تفسیری کاملاً مسالمت‌آمیز و صلح جویانه از اسلام، و در سر دیگر طیف چهره و تفسیری خشونت آمیز از اسلام ارایه می شود و بر اساس همین تفسیر، گروه ...  بیشتر