1. مطالعات فقهی امنیت

دوره 9، شماره 2، بهار 1393، صفحه 181-206

نجف لکزایی