1. جمهوری اسلامی ایران وبنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 243-275

الهه کولایی؛ محمد جواد خوانساری