1. تأملی بر سیاست‌گذاری آموزشی در علوم سیاسی با تاکید بر تحلیل ایدئولوژی‌های برنامه درسی دانشجویان

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 135-156

احمد ملکی پور؛ محمدجعفر جوادی ارجمند؛ حسام بشرویه نژاد کریمی؛ صادق زیبا کلام


2. زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 103-133

حامد شیری