1. مطالعه رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی ـ مطالعه موردی: شورای شهر تهران

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 61-106

سیمین حاجی پور ساردوئی


2. موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 7-40

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمدعلی طالبی


3. تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

دوره 11، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 41-70

سیمین حاجی‌پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی


4. فرهنگ سیاسی نخبگان؛ زمانه‌ی برآمدن و برافتادنِ پهلوی‌اول

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 7-36

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ مجید شمس‌الدّینی‌نژاد


5. زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 103-133

حامد شیری


6. فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 139-176

یعقوب احمدی


7. درآمدی بر علل بیگانه‌هراسی و بیگانه‌ستیزی در فرهنگ سیاسی ایران معاصر

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


8.  بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران

دوره دوم، شماره 4، پاییز 1386


9. درآمدی بر تبیین فرهنگی سیاست (نگاهی به رهیافت فرهنگ سیاسی در علم سیاست)

دوره دوم، شماره 2، بهار 1386