تصوف به مثابه روش تفکر و یا زیست اجتماعی؛ بررسی تأثیر گسترش فقه صوفیانه در دوران پیشا مشروطه بر بقا و رواج خرافه در ایران
1. تصوف به مثابه روش تفکر و یا زیست اجتماعی؛ بررسی تأثیر گسترش فقه صوفیانه در دوران پیشا مشروطه بر بقا و رواج خرافه در ایران

رضا شفیعی اردستانی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حمید نساج؛ سید محمد علی حسینی زاده

دوره 16، شماره 3 ، تابستان 1400، ، صفحه 31-60

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.436

چکیده
  خرافه دستاورد جامعه ایست که از عقلانیت روی گردانده است. اینکه چرا جامعه‌ای دینی چون ایران قاجاری به ویژه در دوران پیشا‌مشروطه در دام خرافه افتاده، پرسشی است که مقاله حاضر در پی آن است. پاسخ ارائه شده ...  بیشتر
عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی: تاملی در نتایج سیاسی
2. عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی: تاملی در نتایج سیاسی

محمود شفیعی

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 113-144

چکیده
   چه رابطه ای میان عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی می توان برگزار کرد که از یک سو پویایی تاریخی عقلانیت شیعی در شرایط سلطه عقلانیت مدرن بر جهان امروز تضمین گردد و از سوی دیگر چنین عقلانیتی با حفظ استقلال ...  بیشتر