1. تفسیر زمینه های معرفت شناختیِ فلسفه سیاسی اجتماع گرایان؛ با تأکید بر دستگاه فلسفی ویتگنشتاین متأخر

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 185-215

مختار نوری؛ فرزاد آذرکمند


2. پارسیْ‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی؛ نمونه‌پژوهی: لیبرالیسم

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 39-66

محسن خلیلی


3. الگوشناسی و بازشناسی انتقادی دموکراسی نزد جریان ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دوره جمهوری اسلامی

دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 75-110

سید ابراهیم سرپرست سادات


4. بازسازی لیبرالیسم سیاسی در ساحت اندیشه جان رولز بر اساس دو مفهوم سعادت و آزادی

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 175-204

سید مجتبی عزیزی؛ حجت اله نوری ساری