نفوذ فزاینده چین در شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ سرد:    از قدرت اقتصادی تا نفوذ سیاسی
1. نفوذ فزاینده چین در شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ سرد: از قدرت اقتصادی تا نفوذ سیاسی

طاهره ابراهیمی فر؛ میرسعید هدایتی

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1394، ، صفحه 7-40

چکیده
  رابطه بین چین و شورای همکاری خلیج فارس جزء مهمی از مجموعه روابط بین چین و خلیج فارس تلقی می‌گردد. چین یکی از قدرت‌هایی است که موقعیت آن با سرعتی شگفت‌انگیز در سیاست بین‌الملل ارتقا می‌یابد. ...  بیشتر