بررسی ایستارهای دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم
مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران
بررسی ایستارهای دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران

فرهاد درویشی سه تلانی؛ سید محمد غفار نیکنام راد

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1395، ، صفحه 51-79

چکیده
  سیاست خارجی دولت احمدینژاد تأثیر بسیار بر مناسبات ایران و جهان در برداشت. از این جهت که سیاست خارجی در حوزه علم سیاست جای دارد، عطف به نظر دانشجویان علوم سیاسی، میتوان نقاط قوت و ضعف عرصه سیاست خارجی ایران ...  بیشتر
فرهنگ و رویه سازگاری جویی در سیاست خارجی ج.ا. ایران
مقایسه ی متن پژوهانه از دوره های جنگ و اصلاحات
فرهنگ و رویه سازگاری جویی در سیاست خارجی ج.ا. ایران مقایسه ی متن پژوهانه از دوره های جنگ و اصلاحات

سید احمد فاطمی نژاد

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 113-138

چکیده
  هدف این مقاله بررسی جایگاه فرهنگ در رویه سازگاری جویی ج. ا. ایران طی دوره های جنگ و اصلاحات می باشد. برای دستیابی به این هدف، نوعی رویکرد ترکیبی در پیش گرفته می شود؛ یعنی دو مفهوم انسان گرایانه  و انسان ...  بیشتر