1. سیاست گذاری اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌های بین‌المللی ایران

دوره 10، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 171-200

عباس مصلی نژاد