بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو
بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو

فاتح مرادی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 167-212

چکیده
  فضا در پیوند با قدرت و میکروفیزیک های آن است. با استنباط از نظریه میشل فوکو می توان گفت، فضا  با استفاده از نشانه های قدرت همچون رابطه، مقاومت، دانش و آزادی در ارتباط است. از این منظر قدرت تولید کننده ...  بیشتر
خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  دوران ما، دوران سیاست‌های معطوف به زندگی روزمره (میکروپلیتیک) از یک سو و سیاست متفاوت و متمایز ‌از سوی دیگر است. دوران ما هم‌چنین دوران تکثیر جهان ـ زیست (life-worlds) یا جهان اجتماعی مردم است. به بیان دیگر، ...  بیشتر