خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  دوران ما، دوران سیاست‌های معطوف به زندگی روزمره (میکروپلیتیک) از یک سو و سیاست متفاوت و متمایز ‌از سوی دیگر است. دوران ما هم‌چنین دوران تکثیر جهان ـ زیست (life-worlds) یا جهان اجتماعی مردم است. به بیان دیگر، ...  بیشتر