منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)
منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)

ابوالفضل دلاوری؛ الهام قاسمی میمندی

دوره 15، شماره 1 ، اسفند 1398، ، صفحه 111-146

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.395

چکیده
  با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بنیان‌گذاران نظام جدید عرصه‌ی فرهنگ را مورد توجه ویژه قرار دادند؛ زیرا فرهنگ به عنوان عرصه قدرت نمادین، باید به گونه‌ای بازسازی می‌شد که شرایط جدید را منعکس کند. ...  بیشتر
خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
خیابان و سیاست؛ تجربه سیاستی از جنس بازیگوشی در ایران امروز
دوره دوم، شماره 4 ، آذر 1386

چکیده
  دوران ما، دوران سیاست‌های معطوف به زندگی روزمره (میکروپلیتیک) از یک سو و سیاست متفاوت و متمایز ‌از سوی دیگر است. دوران ما هم‌چنین دوران تکثیر جهان ـ زیست (life-worlds) یا جهان اجتماعی مردم است. به بیان دیگر، ...  بیشتر