1. سلسله‌مراتب استخدام و استعباد در مدینه‌ (در فلسفه سیاسی فارابی)

دوره 11، شماره 2، بهار 1395، صفحه 29-58

مرتضی بحرانی