1. در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

دوره 15، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 147-184

10.22034/ipsa.2020.396

رضا سرحدی قهری؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی


2. هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


3. ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

دوره 12، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-100

مسعود رضائی


4. بررسی تطبیقی تحول خواهی میرزا ملکم خان ناظم الدوله و دکتر علی شریعتی

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 63-93

مسعود غفاری؛ محمد رادمرد


5. نیروهای اجتماعی شبکه‌ای: مفهوم نوین جامعه‌شناسی سیاسی جدید ایران

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 153-182

محمد توحیدفام


6. ایران فرهنگی در اندیشه‌های داریوش شایگان

دوره پنجم، شماره 4، پاییز 1389

محمد تقی قزلسفلی؛ سکینه معاش ثانی


7. برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)

دوره سوم، شماره1، زمستان 1386


8. چیستی مفهوم فرنگ در گزارش‌نامه‌های تاریخی روزگار قاجار

دوره دوم، شماره 4، پاییز 1386


9. معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی

دوره اول، شماره 3، تابستان 1385